1. Vispārējie datu privātuma nosacījumi

1.1. SIA “NADAbyDANA”, uzņēmuma reģ. nr. LV40103904174, adrese – Jelgavas iela 23, Rīga, Latvija, (turpmāk tekstā – “NADA” ) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. NADA dara visu iespējamo, lai personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
1.2. Ar šo Privātuma politiku NADA sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem un nolūkiem.

2. Personas datu apstrādes nolūki

NADA iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
2.1. vārds, uzvārds – klienta identificēšanai saistībā ar pasūtījuma veikšanu NADA e-veikalā.
2.2. adrese – NADA e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi; kā arī nodokļu rēķina izveidei.
2.3. mobilā tālruņa numurs – NADA e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt tālruņa numuru, lai paziņotu par preces piegādāšanu.
2.4. e-pasts – NADA jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā, ja klients pats ir pieteicies šo jaunumu saņemšanai; kā arī paziņojumu saņemšanai, kas nepieciešami NADA e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients ir veicis preces pasūtījumu NADA e-veikalā.

3. Datu nodošana trešajām personām

3.1. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. NADA maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklāj Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;
3.2. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus NADA var nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kurjerdienestiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas un datu aizsardzības amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem.
3.3. NADA piesaista tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.
3.4. Jūsu personas datus NADA var nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības.
3.5. NADA neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. NADA pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.
3.6. NADA veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Izmantojot NADA e-veikala sniegtos pakalpojumus Jūs piekrītat NADA Privātuma politikas nosacījumiem.